TERMINOWO / RZETELNIE / PROFESJONALNIE
[52] 342-74-14, 602-122-761

JĘZYK NIEMIECKI \ TŁUMACZENIA

TŁUMACZENIA

Oferta obejmuje usługi tłumaczeniowe m. in. w zakresie następujących dokumentów i tekstów:

  • dokumenty prywatne (świadectwa pracy, faktury)
  • dokumenty urzędowe (dyplomy, świadectwa ukończenia nauki, odpisy aktów stanu cywilnego, dowody rejestracyjne pojazdów)
  • umowy (umowy sprzedaży, umowy spółek, umowy o pracę)
  • akty notarialne i inne dokumenty notarialne
  • dokumenty sądowe (postanowienia, wyroki, odpisy z rejestrów sądowych)
  • dokumentacja finansowa (sprawozdania finansowe, opinie biegłych rewidentów, opinie doradców podatkowych)

Usługi dodatkowe:

  • weryfikacja i poświadczanie tłumaczeń sporządzonych przez inne osoby
  • korekta językowa tekstów

Tłumaczenia zwykłe (niepoświadczone)

Tłumaczenia zwykłe to tłumaczenia, które nie są poświadczone, tzn. nie są opatrzone podpisem i pieczęcią tłumacza przysięgłego. Do tego rodzaju tłumaczeń zalicza się m. in. tłumaczenie korespondencji prywatnej, handlowej czy tłumaczenie instrukcji obsługi. Koszt tłumaczenia ustala się na podstawie ilości znaków edytora tekstów MS Word w tekście wykonanego tłumaczenia, które przelicza się na strony obliczeniowe. Liczone są wszystkie litery, wszystkie widoczne znaki oraz spacje między wyrazami uzasadnione budową zdania. Ilość stron tłumaczenia oblicza się z dokładnością do połowy strony. Strona obliczeniowa tłumaczenia zwykłego to 1600 znaków ze spacjami.

Tłumaczenia przysięgłe (poświadczone)

Tłumaczenia przysięgłe to tłumaczenia, które wymagają poświadczenia przez tłumacza przysięgłego, tzn. opatrzenia jego podpisem i pieczęcią. Do tego rodzaju tłumaczeń zalicza się m. in. tłumaczenie wszelkich dokumentów. Koszt tłumaczenia ustala się na podstawie ilości znaków edytora tekstów MS Word w tekście wykonanego tłumaczenia, które przelicza się na strony obliczeniowe. Liczone są wszystkie litery, wszystkie widoczne znaki oraz spacje między wyrazami uzasadnione budową zdania. Ilość stron tłumaczenia oblicza się z dokładnością do połowy strony. Strona obliczeniowa tłumaczenia przysięgłego to 1125 znaków ze spacjami.

Tłumaczenia ustne

Oferta tłumaczeń ustnych obejmuje przede wszystkim tłumaczenia konsekutywne, które polegają na tłumaczeniu ustnym wysłuchanej uprzednio wypowiedzi lub jej fragmentu. Tego rodzaju tłumaczenia wykonuje się m. in. w trakcie rozmów handlowych czy podczas czynności dokonywanych z udziałem notariusza. Koszt tłumaczenia ustnego ustala się na podstawie liczby przepracowanych godzin. Ilość godzin oblicza się z dokładnością do pół godziny.

Teksty do tłumaczenia można przekazać osobiście lub pocztą elektroniczną.